Dějepis

Velikonoční přípravy na dva týdny dopředu.

Konzultační hodiny budou tentokrát od 10. do 11. hodiny vždy v úterý a ve čtvrtek.

 

Nadpis: Česká společnost se učí podnikat

Přečtěte si dvoustránku v učebnici s. 104-105.

https://www.uschovna.cz/zasilka/WSSPYUKNUCMSDSTB-2J4/

Která část rakousko-uherské monarchie byla v druhé polovině 19. století průmyslově nejrozvinutější?

Vypište si nejvýznamnější průmyslové podniky a oblasti v českých zemích

  1. Železárny ve _______________.
  2. Ocelárny v _____________.
  3. Plzeňské ________________ závody.

Brno = převažující továrny na _____________ zboží.

Odpovězte na otázky celými větami:

Jaké národnosti byly zakladatelé většiny těchto podniků v Čechách (dvě národnosti)?

Co je to kartel?

Čeští podnikatelé začali podnikat především ve dvou pro Čechy velmi typických průmyslových odvětvích.

  1. C_______________
  2. P________________

Rozvoj měst – vypište si, která města v českých zemích zažila největší rozvoj.

Čím byl tento rozvoj způsoben?

Jaké vidíte problémy v tomto náhlém rozvoji?

K práci s těmito otázkami použijte také pracovní list a výpisky k průmyslové revoluci.

Vypište si zápisky o Josefu Hlávkovi. Kdo by měl zájem se o jeho osobě chtěl dozvědět více z velice zajímavého dokumentu, může zde:

https://www.youtube.com/watch?v=GMwGqeU9aJY

 

Češi a Němci v jedné zemi

Opět dvoustránka z učebnice s. 106-107.

Jedním z měst v Čechách, kde se střetával německý živel s českým byly také České Budějovice. Na stránce https://encyklopedie.c-budejovice.cz/clanek/cesi-a-nemci najdete text, který vám pomůže k zodpovězení následujících otázek:

Jaké nejvýznamnější německé podnikatelské rodiny provozovali svou činnost v Českých Budějovicích?

V jaké době se začínal proměňovat vztah mezi Čechy a Němci z klidného na nepřátelský?

Ve 20. letech / 40. letech / 60. letech 19. století

Čím byla tato změna způsobena?

Jaké společenské vrstvy byly v národnostním boji nejradikálnější a často se střetávaly na budějovickém náměstí při tzv. bumlách?

Napište název kulturního spolku, který se staral o české školství ve městě.

Napište název podobného sdružení, které se ale staralo o německou mládež.

Jaká budova byla centrem českých nacionalistů a jaká naopak základnou nacionalistů německých?