2.B

Přehled učiva pro domácí přípravu na období 18. – 22. května 2020

                                                  třída: 2. B

Tento týden je určený hlavně k opakování a procvičování probraného učiva. Také je možno vrátit se k tomu, co se nestihlo v předchozích týdnech.

Český jazykDoporučuji využívat procvičování na skolakov.eu. Připomínám i opakované procvičování diktátů, hlavně těch, které jsem zdůrazňovala v předchozí přípravě. Dále upozorňuji na znalost samohlásek a souhlásek včetně obojetných. K procvičování tvrdých a měkkých slabik, ú, ů, slabik dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě možno opět využít cvičení na str. 109 – 115 (do cv. 32) - na fólii a ústně odůvodňovat. Od 25. 5. začneme ve škole probírat poslední nové učivo 2. třídy – párové souhlásky na konci slov. Úvod do učiva – str. 96 cv. 1 přečíst a využít nejprve opět k opakování předchozího učiva - opět ústně procvičovat psaní y a ý po tvrdých souhláskách, i a í po měkkých souhláskách, slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, (všechno odůvodňovat), ve slovech určovat počet slabik (vytleskávat – pozor na předložky v, s, z, k – jsou to slova neslabičná), dále u podstatných jmen rozlišovat osobu, zvíře, věc a zda ukazujeme ten, ta, to, dále hledat slovesa (stačí na fólii), dále vyhledat vlastní jména. Stejně pracovat i se cv. 7 str. 96  - netrénovat jako diktát (po odůvodnění doporučuji pouze přepsat). Opakovat učivo o větě – str. 117.

První dvojice párových souhlásek je B – P. Ve cv. 1 jsou ve slovech silně vytištěna. Princip odůvodňování je tento: „ Ve slově Jakub slyšíme p, ale píšeme b, protože si řekneme: vidím Jakuba nebo hodně Jakubů“. To znamená říkat si slova v jiném tvaru. Takto pracovat i s ostatními slovy. Ale pozor: „ Ve slově čáp slyšíme p a píšeme také p, protože si řekneme: vidím čápa nebo hodně čápů.“ Pozor také ve slově vrb – nepomůže si říct hodně vrb, ale jedna vrba. Takže vždy zvážit vhodnost pomocného slova.

Cv. 2 už budeme dělat ve škole. Párové souhlásky budeme opět barevně kroužkovat.

Písankastr. 23 (do vět doplnit slova z nápovědy dole, možno tužkou přímo do textu a pak věty teprve psát)

Čítanka str. 114 – 117 (je to dlouhý a těžký článek, proto ho číst po částech a opakovaně, případně ho budou děti ve škole číst na známky), dále pokračovat v četbě vlastní knihy a stále zůstává jedna ze zadaných básní zpaměti (možno obě). Přečíst nahlas i text v prvouce str. 58, 59.

Matematika -  opakovat řadu násobků 2, 3 a 4 zpaměti (vzestupně i sestupně), procvičovat násobení a dělení 2, 3, 4 – PS do str. 30. Doporučuji využít i skolakov.eu.

Opakovat pojmy činitel, činitel, součin, dělenec, dělitel, podíl.

Opakovat sčítání a odčítání do 20 a do 100 bez přechodu i s přechodem desítky (do 20 trénovat formou pětiminutovek – psát jen výsledky, příklady diktovat).

 

PS str. 32 – SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ (možno nakopírovat a do sešitu nevyplňovat, kdo nemá možnost, vyplní přímo do sešitu), trénovat opakovaně – může být použito jako kontrolní práce.

PS str. 31 – SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ UČIVA GEOMETRIE – nedělat (bude provedeno společně ve škole)

25. 5. začneme ve škole násobilku 5 (pracovní sešit 7). Děti, které nastoupí, ho dostanou ve škole. Rodiče ostatních dětí si ho musí vyzvednout. Děti také přinesou zpět nevytrhané kartičky s násobilkou pěti a šesti (pokud je mají doma).

Prvouka – str. 58, 59 – přečíst text, prohlédnout obrázky a zapsat do sešitu (nadpis barevně):

ŽIVOČICHOVÉ V LESE

napsat 5 – 10 živočichů možno i některé ptáky (jestřáb, poštolka, káně, sova, datel) viz. obrázek, namalovat 3 – 4 obrázky a naučit se ústně zvířecí rodiny: jelen, laň, kolouch/srnec, srna, srnče/kanec, bachyně, sele

Umět pro případný test ve škole:

hodiny (čtvrt, půl, třičtvrtě, celá) 

měsíce popořadě (i označení číslem)

vyjmenovat jarní, letní, podzimní a zimní měsíce

vyjmenovat 3 jarní květiny

vyjmenovat 3 stěhovavé (tažné) a 3 stálé ptáky

vyjmenovat 3 celé zvířecí rodiny (samec, samice, mládě) hospodářských zvířat

vyjmenovat 3 jehličnaté a 3 listnaté stromy

vyjmenovat 3 lesní plody a 3 lesní byliny (i jedovaté)

vyjmenovat 3 jedlé a 3 jedovaté houby

vyjmenovat 3 lesní živočichy a 3 lesní ptáky

Důležitá informace: Pokud chcete své dítě zařadit zpět do výuky, informujte mě prostřednictvím Školy OnLine nejpozději do 18. 5. (také zda se bude stravovat ve školní jídelně a navštěvovat družinu). Pokud máte problém, zavolejte přímo do školy.

Děti, které nastoupí, nebudou dostávat písemné domácí úkoly.

Ve škole budu opět v pátek 22. května v době od 8 do 12 hodin.

                                                                                                                                Ivana Táchová