2.B

Přehled učiva pro domácí přípravu na období 20. – 24. dubna 2020

                                                  třída: 2. B  

Zdravím děti i rodiče. Už je to víc jak měsíc od uzavření školy. Chci pochválit děti, že doma plní zadávané učivo a rodičům poděkovat za jejich pomoc. Vzpomínám na vás. Snad to zvládáte. Když něco nestihnete, tak to pochopím. Každý den je třeba udělat něco z matematiky a z českého jazyka, něco napsat a hlavně číst nahlas. Průběžně je třeba opakovat i učivo prvouky. Jedině tak to můžeme zvládnout. Věřím vám. Chybíte mi a doufám, že se ještě setkáme a školní rok společně zakončíme.

                                                                                                                         Ivana Táchová

Český jazyk – pokračování učiva o vlastních jménech, učebnice str. 75 cv. 5 - opakování vlastních jmen osob (psát do sešitu). Nové – str. 76 vlastní jména zvířat, ze cv.1 silně vytištěná slova vypisovat a odůvodňovat podle cv. 3 (pozor na velká písmena ve jménech).  Dále ve cv.1 opět procvičovat psaní ů, ú, y a ý po tvrdých souhláskách, i a í po měkkých souhláskách, slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, (všechno odůvodňovat – viz. minulé přípravy), určovat počet vět, ve slovech určovat počet slabik (vytleskávat), dále u podstatných jmen rozlišovat osobu, zvíře, věc a zda ukazujeme ten, ta, to (možno dělat už jenom ústně). Takto pracovat i se cv. 1 str. 77 – navíc vyhledávat vlastní jména měst a vesnic (psát do sešitu). Protože je to báseň, je možno hledat rýmy (kroužkovat na fólii). Přečíst si růžový rámeček na str. 76 i 77). Str. 77 cv. 4 psát do sešitu a barevně rozlišovat podle vzoru. Str. 77 cv. 6 – hra na vlastní jména (pokud mají rodiče čas dětem vlastní jména radit, ale doporučuji vytvořit tabulku podle učebnice a jména psát, aby děti trénovaly psaní velkých písmen ve jménech.

Trénovat diktáty – str. 77 cv. 5 a str. 71 cv. 4 (nejprve vždy ústně odůvodnit, po napsání udělat opravu), dále pak u obou cvičení trénovat podstatná jména jako u předchozích cvičení. K procvičování tvrdých a měkkých slabik, ú, ů, slabik dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě možno využít cvičení na str. 109 – 115 (do cv. 32) - na fólii a ústně odůvodňovat.

Doporučuji využívat i procvičování na skolakov.eu.

Písanka do str. 18 (dopsat co se nestihlo a dál zatím nepokračovat)

Čítanka do str. 102 – dál nečíst, ale číst vlastní knihu a text v učebnici prvouky str. 48 a 49, stále zůstává jedna ze zadaných básní zpaměti (možno obě).

Matematika -  opakovat řadu násobků 2 a 3 zpaměti (vzestupně i sestupně), procvičovat násobení a dělení 2 a pokračovat v násobení 3 do str. 24. Ve cv. 9 str. 24 postupovat podle návodu a výsledky příkladů v závorkách psát nad závorky.

Začít dělení 3 – str. 25 a 26, nové – výpočet třetiny z daného čísla (postupovat podle vzoru), cv. 5,6 na str. 26 možno opisovat nebo stačí psát výsledky vedle příkladu, ale nepsat =.

Opakovat pojmy činitel, činitel, součin, dělenec, dělitel, podíl.

Opakovat sčítání a odčítání do 20 a do 100 bez přechodu i s přechodem desítky.

Vrátit se v pracovním sešitě na str. 4 cv. 4 – počítání se závorkami. Postupovat podle červeného pokynu. Několik příkladů zkusit rozepisovat na papír takto:

(4 + 9) + 5 = 13 + 5 = 18, ale pozor když je závorka na konci 4 + (8 +5) = 4 + 13 = 17

Také dávat pozor na střídající se znaménka + a  -.

Po zvládnutí principu mohou děti pracovat přímo do pracovního sešitu, ale musí psát nad závorky vždy výsledky závorek. Doporučuji dělat tužkou a po zkontrolování teprve obtahovat perem.

Tímto způsobem dělat i na str. 6 cv. 8 a na str. 10 cv. 5. Na str. 10 udělat i slovní úlohy 2, 4, 6 – pozor na znázorňování – dělat ho u všech úloh (využít místo vedle obrázku – používat čtverečky jako desítky a puntíky jako jednotky, modrou a červenou barvu – děti by to měly umět). Nedělat cv. 1 a cv. 3 dělat jen pokud to děti zvládnou (využít k počítání papírové pravítko), výsledky psát opět vedle bez =.

Na opakování a procvičování učiva matematiky i geometrie je možno využít https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-5-dil-aktualizovane-vydani/.   

PrvoukaDomácí ptáci str. 46, 47 (obrázky  - připomenout si i mláďata: kuře, house, kachně), číst str. 48, 49Hospodářská zvířata

do sešitu nadpis (barevně): HOSPODÁŘSKÁ (UŽITKOVÁ) ZVÍŘATA

Užitek:

KRÁVA – maso, mléko, kopyta, rohy

PRASE   - maso, kůže, sádlo, štětiny

KOZA     - maso, mléko, kůže

KŮŇ       - žíně (ocas), dostihy

OVCE     - maso, mléko, srst (vlna)

SLEPICE – maso, vejce

KRÁLÍK   - maso, srst

Naučit se podle učebnice celé zvířecí rodiny - samec, samice, mládě (vynechat možno králíka) a to samé u domácích ptáků.

Stále opakovat hodiny, měsíce a roční období.

   

Rodiče chci informovat, že v pátek 24. 4. budu opět ve škole od 8 do 10 hodin – jsou zde k dispozici náhradní sešity a kartičky pro výuku a procvičování násobilky.