2.B

Přehled učiva pro domácí přípravu na období 27. – 30. dubna 2020

                                                  třída: 2. B  

Český jazyknové – str.78 - předložky, ve cv. 1 jsou silně vytištěné, přečíst si přehled v růžovém rámečku a definici na str. 105 – přidávat postupně všechny vhodné předložky ke slovu les( přes les, v lese, do lesa atd.) a psát do sešitu. Možno vyzkoušet se slovy např. stůl, židle, skříň apod., ale už není třeba psát. Písemně udělat i cv. 2 – podle návodu a vzoru. Předložky vždy barevně kroužkovat. Dále ve cv.1 opět procvičovat psaní ů, ú, y a ý po tvrdých souhláskách, i a í po měkkých souhláskách, slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, (všechno odůvodňovat – viz. minulé přípravy), určovat počet vět, ve slovech určovat počet slabik (vytleskávat – pozor na předložky v, s, z, k – jsou to slova neslabičná a děti by to měly vědět), dále u podstatných jmen rozlišovat osobu, zvíře, věc a zda ukazujeme ten, ta, to (možno dělat už jenom ústně). Připomenout si jak ještěrky a hadi přečkávají zimu a lidové rčení „Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři“ (24. dubna). Stejně jako se cv. 1 pracovat i se cv. 4 str. 78 – navíc vyhledávat vlastní jména (možno použít i jako diktát nebo stačí cvičení přepsat). Cv. 3 není povinné - vkládání přídavných jmen (děti tento pojem ještě neznají).

POZOR! Předložky čteme dohromady, ale píšeme zvlášť! Nutno dětem připomenout.

Opakování podstatných jmen na str. 79 (růžový rámeček) – vyhledávat je a rozlišovat ve cv. 1, doplnit na fólii a ústně odůvodňovat všechno co umíme, cv. 2 – psát do sešitu a s pomocí rodičů doplňovat vlastní jména – velká písmena ve vlastních jménech barevně kroužkovat.

. K procvičování tvrdých a měkkých slabik, ú, ů, slabik dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě možno opět využít cvičení na str. 109 – 115 (do cv. 32) - na fólii a ústně odůvodňovat.

Doporučuji využívat i procvičování na skolakov.eu.

Písanka – str. 19 (u opisu dvojic slov, aby se to vešlo, možno vynechat pomlčku nebo opsat jen jedno slovo ze dvojice a u přepisu vět využít nápovědu slov s podobným významem – povídá, běží, maluje, fouká – ale s F. (nepsat tu původní větu)

Čítanka str. 103 – 106 (články se vztahují už ke Dni matek – 10. 5. - připomenout dětem, aby stihly vyrobit mamince přáníčko), dále pokračovat v četbě vlastní knihy a stále zůstává jedna ze zadaných básní zpaměti (možno obě).

Matematika -  opakovat řadu násobků 2 a 3 zpaměti (vzestupně i sestupně), procvičovat násobení a dělení 2 a 3 (v pracovním sešitě dodělat až do str. 26).

Násobení 4 – vyvodit násobky čtyř na str. 27 a naučit se je zpaměti (vzestupně i sestupně). Dále pak procvičovat na str. 28 (celá). Slovní úlohy – cv. 7, 8 nejsou povinné (je nutno dělat je na papír).

Opakovat pojmy činitel, činitel, součin, dělenec, dělitel, podíl.

Opakovat sčítání a odčítání do 20 a do 100 bez přechodu i s přechodem desítky.

Připomínám: vrátit se v pracovním sešitě na str. 4, 6, 10 – počítání se závorkami. (viz. minulá příprava).

Na opakování a procvičování učiva matematiky i geometrie je možno využít https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-5-dil-aktualizovane-vydani/.   

Prvouka – str. 55 V lese a u lesa – prohlédnout obrázky jehličnatých stromů a přečíst text str. 56. Doporučuji uskutečnit vycházku do lesa a přinést si větvičky a šišky. Zkoušet pak poznávat. Využít k tomu třeba i obrázků na internetu. Do sešitu napsat nadpis (barevně)

LES

Je to přírodní společenství – jehličnaté a listnaté stromy, keře, mechy, kapradiny, byliny a houby.

Význam – rekreace a odpočinek (kyslík), sběr lesních plodů a hub, zásobárna vody, dřevo, potrava a úkryt pro živočichy.

Nakreslit obrázek pařezu str. 56 i s popisem.

JEHLIČNATÉ STROMY

smrk, borovice, jedle, modřín

Pokusit se ke každému namalovat aspoň šišku podle učebnice (kdo má možnost, může si nalepit vytisknuté obrázky z internetu).

Stále opakovat hodiny, měsíce a roční období, ptáky stěhovavé a stálé, užitek hospodářských zvířat a zvířecí rodiny (týká se i domácích ptáků).

   

Rodiče chci informovat, že v pátek 1. a 8. května nebudu ve škole – je státní svátek. Je možno napsat na školu online a domluvíme se.