2.B

Přehled učiva pro domácí přípravu na období 4. – 7. května 2020

                                                  třída: 2. B  

Český jazyknové – str. 81 - slovesa, ve cv. 1 jsou silně vytištěná, přečíst si růžový rámeček a definici na str. 105, přidávat ústně různá slovesa k podstatným jménům např. maminka – vaří, peče, uklízí atd., pes – štěká, skáče, vrčí atd. (další podstatná jména vymýšlet).  Písemně možno dělat cv. 2, 3, 4 – podle vzoru. Nejprve doplnit vhodná slova na fólii a po kontrole možno i něco psát. Slovesa vždy barevně kroužkovat. Ve cv.5 najít slovesa a opět ústně procvičovat psaní ů, ú, y a ý po tvrdých souhláskách, i a í po měkkých souhláskách, slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, (všechno odůvodňovat – viz. minulé přípravy). Totéž ve cv. 6 a ještě navíc určovat počet vět, ve slovech určovat počet slabik (vytleskávat – pozor na předložky v, s, z, k – jsou to slova neslabičná), dále u podstatných jmen rozlišovat osobu, zvíře, věc  a zda ukazujeme ten, ta, to. Cv. 6 možno i napsat a slovesa barevně zakroužkovat. Stejně jako u předchozích cvičení pracovat i se cv. 1 str. 82 – věty nejprve správně seřadit a očíslovat na fólii. Opět možno několik vět (stačí 3 nebo 4) napsat a slovesa barevně zakroužkovat. Napsat i cv. 7 a opět slovesa zakroužkovat (nepodtrhávat!) K procvičování tvrdých a měkkých slabik, ú, ů, slabik dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě možno opět využít cvičení na str. 109 – 115 (do cv. 32) - na fólii a ústně odůvodňovat. Doporučuji využívat i procvičování na skolakov.eu a trénovat diktáty z předchozích příprav – na které nezbyl čas a některé je možno i zopakovat.

Písanka – str. 20

Čítanka str. 107 – 109 (Den matek – 10. 5. - nezapomenout vyrobit mamince přáníčko), dále pokračovat v četbě vlastní knihy a stále zůstává jedna ze zadaných básní zpaměti (možno obě).

Matematika -  opakovat řadu násobků 2, 3 a 4 zpaměti (vzestupně i sestupně), procvičovat násobení a dělení 2, 3 a násobení 4 pokud bylo začato do str. 28. (viz. minulá příprava)

Dělení 4 – str. 29 (celá), cv. 1 -  vyvození (dávat vždy 4 svíčky do ohrádky), cv. 4 – výpočet čtvrtiny z daného čísla. Vysvětlit pojem čtvrtina a polovina třeba rozkrojením jablka.

Opakovat pojmy činitel, činitel, součin, dělenec, dělitel, podíl.

Opakovat sčítání a odčítání do 20 a do 100 bez přechodu i s přechodem desítky (do 20 trénovat formou pětiminutovek – psát jen výsledky, příklady diktovat).

Připomínám: vrátit se v pracovním sešitě na str. 4, 6, 10 – počítání se závorkami.

Na opakování a procvičování učiva matematiky i geometrie je možno využít https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-5-dil-aktualizovane-vydani/.   

Prvouka – str. 55 V lese a u lesa – prohlédnout obrázky listnatých stromů a zapsat do sešitu:

LISTNATÉ STROMY

dub

buk

bříza

javor

lípa

jasan

 

Ke každému namalovat list (možno i plod) podle učebnice (kdo má možnost, může si nalepit vytisknuté obrázky z internetu).

Umět vyjmenovat uvedené jehličnaté a listnaté stromy a pokud možno i poznat podle jehlic a listů.

Stále opakovat hodiny, měsíce a roční období, ptáky stěhovavé a stálé, užitek hospodářských zvířat a zvířecí rodiny (týká se i domácích ptáků).