Český jazyk

Domácí příprava z českého jazyka – 7. A

(4. – 7. 5. 2020)

Dobrý den, milí sedmáci. Opět se budeme věnovat učivu českého jazyka touto formou. Děkuji těm, kteří mi poslali vyplněné pracovní listy, alespoň mám částečnou zpětnou vazbu, co nám jde a co ne.  Jen bych chtěla poprosit, pokud je to jen trochu možné, abyste mi posílali výsledky svého snažení ve formátu PDF, protože některé pracovní listy  - fotografie se mi nepovedlo otevřít. Také se ještě jednou omlouvám za chybnou mailovou adresu, která byla uvedena předminule. Všem jsem posílala zprávu na Školu online, kde už byla uvedena správná adresa.

Dnes si zopakujeme a procvičíme učivo věnované podmětu a přísudku holému, rozvitému a několikanásobnému a také si zopakujeme a rozšíříme učivo o podmětu.

 

Základní větné členy – podmět a přísudek

učebnice str. 78 – 79

 1. Podmět a přísudek tvoří základ věty dvojčlenné, jsou to základní větné členy a spolu tvoří základní skladební dvojici.  Na podmět se ptáme pádovou otázkou 1. pádu (kdo, co?), na přísudek se ptáme co dělá podmět?. Mezi podmětem a přísudkem musí vždy být shoda (tolik opakování učiva 4. ročníku).

Každý větný člen (tedy i podmět a přísudek) může být holý, rozvitý a několikanásobný. Vysvětlíme si to na této větě.

 1. MAMINKA PEČE. Z této věty se nedozvíme, čí maminka peče, ani, co peče. Je to věta holá, která má holý podmět a holý přísudek.
 2. NAŠE MAMINKA PEČE KOLÁČ. Zde už máme další informace o mamince i o tom, co peče. Je to věta rozvitá, má podmět maminka rozvitý slovem naše a přísudek rozvitý slovem koláč. My už dokonce dokážeme rozvíjející větné členy pojmenovat – naše je přívlastek shodný a koláč je předmět ve 4. pádu. Samozřejmě v této větě můžu rozvíjet podmět a přísudek dál: Naše šikovná maminka// peče každou neděli výborný koláč –  dvojitá čára nám rozděluje větu na část podmětovou (tam patří podmět a všechny větné členy, které ho rozvíjejí) a část přísudkovou (tam patří přísudek a všechny větné členy, které ho rozvíjejí) – to už také známe ze 6. ročníku a nejlépe je to vidět v grafickém znázornění věty („pavouku“), kde pod podmět i přísudek zapisujeme větné členy pomocí šipek.
 3. Také můžeme podmět maminka rozšířit o další podmět, třeba babička: Maminka i babička pečou výborný koláč. V této větě máme dva členy podmětu, které se oba vztahují k jednomu přísudku, jde o podmět několikanásobný.

Stejně můžeme přidat i další přísudek (protože každá maminka dokáže dělat víc věcí najednou…): Maminka peče, vaří a uklízí. V této větě tedy máme několikanásobný přísudek.

 

Podmět

učebnice str. 79 – 80

 

 • vyjadřuje původce (nositele) děje (děj =  přísudek)
 • není mluvnicky závislý na žádném větném členu, ale naopak se s ním musí shodovat přísudek, např. podmět děti musí mít přísudek: si hrají, si hrály, si budou hrát (určitě byste neřekli: děti si hraje, si hrál, si budeme hrát)
 • může být vyjádřen různým slovním druhem (učebnice str. 79 – hnědý rámeček)
 • může být holý, rozvitý, několikanásobný
 • druhy podmětu:
 1.  vyjádřený – bezpečně ho ve větě najdeme: Jirka píše úkol.
 2.  nevyjádřený – není ve větě uvedený (napsaný), ale dokážeme ho poznat z tvaru slovesa a zapisujeme ho za větu do závorky a vyjádříme ho osobním zájmenem: Píše úkol. (on)
 3.  všeobecný – také není ve větě uvedený (napsaný), můžeme ho vyjádřit zájmenem oni, ale nemůžeme konkrétně určit, jací oni – zkrátka nějací lidé: Hlásili to v rozhlase. Říkali to v televizi.

 

Tolik výklad a teď už se podíváte na procvičování, tentokrát jen podle učebnice a pracovního sešitu:

 1. Uč. str. 78/cv. 2 do školního sešitu podle zadání (pozor na shodu přísudku s podmětem)
 2. Uč. str. 80/cv. 2 a), b), c) do školního sešitu, rovnou čarou podtrhněte podmět i větné členy, které k němu patří, samotný (holý) podmět vyznačte barevně, př.: Zkušený cestovatel ( R, 1) putoval australskou buší. Zkušený (H, 2) málokdy věří začátečníkovi. 

H = holý podmět, R = rozvitý podmět, N = několikanásobný podmět, číslice označuje slovní druh, kterým je podmět vyjádřen

 1. PS str. 32 – 33/ cv. 3, 4, 5, 6, 7 – všechna cvičení se týkají podmětu
 2. Zkuste se také podívat na  https://www.pravopisne.cz/, kde najdete spoustu možností, jak si procvičit vyhledávání podmětu ve větách a také shodu podmětu s přísudkem.

 

Tak s chutí do toho! A nezapomeňte na úkol z literární výchovy z minulé domácí přípravy!

 

Ps. A pokud byste chtěli zkontrolovat (a započítat jako aktivitu do hodnocení) vyřešená cvičení z učebnice (nebo splněné úkoly z literární výchovy), napište je buď na počítači (pokud máte možnost), nebo čitelně na papír (ofoťte) a pošlete mi ke kontrole (pokud možno jako PDF).