2.B

Přehled učiva pro domácí přípravu na období 25. – 29. května 2020

                                                  třída: 2. B

Český jazykpárové souhlásky na konci slov. Str. 96 cv. 1 přečíst a využít nejprve opět k opakování předchozího učiva - opět ústně procvičovat psaní ů a ú, y a ý po tvrdých souhláskách, i a í po měkkých souhláskách, slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, (všechno odůvodňovat), ve slovech určovat počet slabik (vytleskávat – pozor na předložky v, s, z, k – jsou to slova neslabičná), dále u podstatných jmen rozlišovat osobu, zvíře, věc a zda ukazujeme ten, ta, to, dále hledat slovesa (stačí na fólii), dále vyhledat vlastní jména.

První dvojice párových souhlásek je B – P. Ve cv. 1 jsou ve slovech silně vytištěna. Princip odůvodňování je tento: „ Ve slově Jakub slyšíme p, ale píšeme b, protože si řekneme: vidím Jakuba nebo hodně Jakubů“. To znamená říkat si slova v jiném tvaru. Takto pracovat i s ostatními slovy. Ale pozor: „ Ve slově čáp slyšíme p a píšeme také p, protože si řekneme: vidím čápa nebo hodně čápů.“ Pozor také ve slově vrb – nepomůže si říct hodně vrb, ale jedna vrba. Takže vždy zvážit vhodnost pomocného slova.

Cv. 2 – doplnit na fólii s odůvodňováním, pak napsat do sešitu, párové souhlásky opět barevně kroužkovat (se slovy možno tvořit ústně krátké věty).

Str. 97 cv. 1 – párové souhlásky D – T. Přečíst, využít opět k opakování předchozího učiva, odůvodňovat párové souhlásky podle předchozího návodu (využívat pomocná slova): slyšíme t, ale píšeme d, protože…, ale může být: slyšíme t a píšeme také t, protože…

Cv. 2 – doplnit na fólii s odůvodňováním, pak napsat do sešitu, párové souhlásky opět barevně kroužkovat (se slovy možno tvořit ústně krátké věty).

Cv. 5 – diktát. Nejprve využít k opakování předchozího učiva, možno nacvičit opsáním textu a pak teprve diktovat. Po kontrole udělat písemnou opravu.

Dále využít k opakování str. 68 cv. 1, 3 a str. 69. cv. 1 (doplňovat na fólii a odůvodňovat, opakovat všechno předchozí učivo). Také projít růžový rámeček.

Cv.4 (modré) – věta jednoduchá a souvětí - nepovinné učivo

 

Písanka – str. 24, 25

 

Čítanka str. 118 – 120 (v básničce Hříbátko hledat rýmy), dále pokračovat v četbě vlastní knihy

Matematika -  opakovat řadu násobků 2, 3 a 4 zpaměti (vzestupně i sestupně), procvičovat násobení a dělení 2, 3, 4 – PS 7 str. 1,2

Násobení 5 – PS 7 str. 3 (vyvození násobků – cv. 1,2 a naučení zpaměti vzestupně i sestupně), využívat kartičky

Opakovat pojmy činitel, činitel, součin, dělenec, dělitel, podíl.

Opakovat sčítání a odčítání do 20 a do 100 bez přechodu i s přechodem desítky (do 20 trénovat formou pětiminutovek – psát jen výsledky, příklady diktovat).

PS 6 str. 32 – SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ (vypracovat přímo do sešitu)

 

PS 6 str. 31 – SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ UČIVA GEOMETRIE (vypracovat přímo do sešitu), ve cv. 4 pracovat pouze s údaji v cm (mm jsou nepovinné), cv. 5 je nepovinné

 

Prvouka – str. 50, 51 – přečíst text dole, prohlédnout si obrázky a zapsat do sešitu (nadpis barevně):

NA LOUCE

ROSTLINY A LÉČIVÉ BYLINY

vypsat 10 názvů podle obrázků v učebnici a namalovat 4 z nich

HMYZ A DROBNÍ ŽIVOČICHOVÉ

vypsat 6 názvů podle obrázků v učebnici a namalovat 3 z nich