2.B

Přehled učiva pro domácí přípravu na období 1. – 5. června 2020

                                                  třída: 2. B

Domácí příprava je určena pouze pro děti, které se neúčastní výuky ve škole.

  

Český jazyk - str. 98 cv. 1 – párové souhlásky Ď – Ť. Přečíst a využít opět k opakování předchozího učiva - ústně procvičovat psaní ů a ú, y a ý po tvrdých souhláskách, i a í po měkkých souhláskách, slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, (všechno odůvodňovat), ve slovech určovat počet slabik (vytleskávat – pozor na předložky v, s, z, k – jsou to slova neslabičná), dále u podstatných jmen rozlišovat osobu, zvíře, věc a zda ukazujeme ten, ta, to, dále hledat slovesa (stačí na fólii), dále vyhledat vlastní jména, odůvodňovat párové souhlásky podle předchozího návodu (využívat pomocná slova): slyšíme ť, ale píšeme ď, protože…, ale může být: slyšíme ť a píšeme také ť, protože… (viz. minulá příprava)

Cv. 2 – doplnit na fólii s odůvodňováním, pak napsat do sešitu, párové souhlásky opět barevně kroužkovat (se slovy možno tvořit ústně krátké věty).

Cv. 3 (modré) – slova spisovná a nespisovná (nepovinné)

Opakování učiva o hláskách – str. 118, 119

Str. 99 cv. 1 - párové souhlásky H – CH (pracovat stejným způsobem)

Cv. 2 – doplnit na fólii s odůvodňováním, pak napsat do sešitu, párové souhlásky opět barevně kroužkovat (se slovy možno tvořit ústně krátké věty).

Cv. 3 – trénovat jako diktát (nejprve příprava s odůvodněním, po kontrole oprava)

 

Písanka – str. 26

 

Čítanka str. 121 - 124

Matematika -  opakovat řadu násobků 2, 3, 4 zpaměti (vzestupně i sestupně), procvičovat násobení a dělení 2, 3, 4 – PS 7 str. 1,2

Dodatečné upozornění! Str. 2 cv. 1 – písemné odčítání NEDĚLAT!

Násobení 5 – PS 7 str. 3 a 4, opakovat řadu násobků 5 vzestupně i sestupně

Slovní úlohy na str. 4 (cv. 8, 9) vypočítat do sešitu.

Opakovat pojmy činitel, činitel, součin, dělenec, dělitel, podíl.

Opakovat sčítání a odčítání do 20 a do 100 bez přechodu i s přechodem desítky (do 20 trénovat formou pětiminutovek – psát jen výsledky, příklady diktovat).

 

Prvouka – str. 52, 53 – přečíst text dole (vysvětlit pojmy jařiny a ozimy), prohlédnout si obrázky a zapsat do sešitu (nadpis barevně):

NA POLI

ZEMĚDĚLSKÉ PLODINY

vypsat 5 názvů podle obrázků v učebnici a namalovat 3 z nich

PLEVEL

vypsat 5 názvů podle obrázků v učebnici a namalovat 3 z nich

ŠKŮDCI

vypsat 4 názvy podle obrázků v učebnici a namalovat 3 z nich