Český jazyk

Domácí příprava XI – český jazyk, 7. A

ŘEŠENÍ

GRAFICKÝ ROZBOR VĚTY

 1. – 5. 6. 2020)

Dobrý den, milí sedmáci, už pojedenácté se setkáváme u domácí přípravy z českého jazyka. Musím napsat, že vaše pracovní morálka se zlepšila, chválím zvláště ty, kteří plní a posílají úkoly pravidelně. A mnozí z vás už jistě poznali, že posílat domácí přípravu se vyplatí (viz klasifikace ve Škole online). Jak už jste jistě zjistili, za splnění domácí přípravy můžete získat jedničku různé váhy, a to celkem třikrát (domácí příprava II – VI, VII – IX, X – XII). Takže všichni ještě mají možnost získat jedničku za snahu, ale pouze za předpokladu, že pošlou celou požadovanou splněnou práci v daném termínu. Tak se pojďme pustit do dnešní práce – čeká nás seznámení s novými druhy příslovečného určení a také se budeme věnovat pro nás úplně novému větnému členu – doplňku. Jen na okraj - možná jste si všimli, že v učebnici je kapitola věnovaná druhům vedlejších vět – tuto novou látku si necháme do osmého ročníku, kdy se zase (snad) budeme pravidelně vídat ve třídě.

Podmínky pro splnění domácí přípravy jsou stejné jako minule (buď vypracovaná všechna cvičení z učebnice a pracovního sešitu + úkol z literární výchovy, nebo vyplněný pracovní list + úkol z literární výchovy), termín do čtvrtka 4. 6. do 18 hodin.

Přeji vám hodně zdraví a pohody. Hezky oslavte Mezinárodní den dětí J !

                                                                                                                                                     

PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ (PU)

(učebnice str. 83)

 • je rozvíjející větný člen, který vyjadřuje různé okolnosti děje a závisí tedy na slovese (ráno spěchal do školy)
 • příslovečné určení způsobu (míry) může také záviset na přídavném jménu (velmi rychlý běžec) nebo příslovci (běhá docela rychle)
 • my jsme se zatím seznámili s příslovečným určením místa- PUM, času - PUČ, způsobu - PUZ a míryx - PUMÍ, na tato příslovečná určení se umíme zeptat a správně je určit
 • x !! PU způsobu označuje kvalitu (vesele se smál – jak se smál?), PU míry vyjadřuje množství nebo intenzitu (hodně jsme se nasmáli – jak moc jsme se nasmáli?)
 • dnes se seznámíme s dalšími druhy příslovečných určení, která rozvíjejí sloveso:

 

DRUH

ZKRATKA

JAK SE PTÁME

PŘÍKLADY

PU příčiny

PUPŘÍČ

Proč? Z jaké příčiny?

Kvůli dešti nikam nejedu. Pro nemoc nebyl ve škole. Šel k zubaři s bolestí zubu.

PU účelu

PUÚČ

Proč? Za jakým účelem (cílem)?

Souhlasil pro klid v rodině. Šel na houby. Doběhl nakoupit.

PU podmínky

PUPODM

Za jaké podmínky se děj (ne)uskuteční?

Za deště na výlet nepojedeme. Při poruše výtahu volejte obsluhu.

PU přípustky

PUPŘÍP

I přes co? Navzdory čemu?

I přes zranění kotníku běh dokončil. Navzdory překážkám dosáhl úspěchu.

 

POZNÁMKA: Na PUPŘÍČ a PUÚČ se ptáme shodně: proč?

Pokud chceme bezpečně poznat, o jaké PU se jedná, utvoříme si větu a podle spojky poznáme druh PU:

Pro výpadek proudu je dnes zavřeno. – Protože došlo k výpadku proudu, je dnes zavřeno.(proč? – protože…) příčina

Udělal to pro pobavení. – Udělal to, aby nás pobavil.(proč? – aby…)  účel

DOPLNĚK (D)

(učebnice str. 86)

 • je rozvíjející větný člen, který rozvíjí zároveň podstatné jméno a sloveso (závisí tedy na dvou slovech)
 • vyjadřuje vlastnost podstatného jména za jistého děje (Jana se vrátila unavená) nebo vlastnost, kterou podstatné jméno za děje získává (Vašek byl zvolen předsedou třídy)
 • slova SÁM (sama, samo, sami, samy, sama) a RÁD (ráda, rádo, rádi, rády, ráda) jsou ve větě vždy doplňkem.
 • Doplněk RÁD a SÁM rozvíjí ve větě podstatné jméno v platnosti podmětu, proto se s ním shoduje stejně jako přísudek (Děti si hrály samy na hřišti. Děvčata ráda pomáhala babičce při vaření.)
 • Ve větách s doplňkem se často vyskytují slovesa smyslového vnímání (vidět, slyšet, cítit)

 

Domácí příprava - mluvnice:

 1. PS str. 35/cv. 6, 7 a str. 36/cv. 8 a 9 (příslovečná určení)
 2. PS str. 37/cv. 14, 15
 3. Uč. str. 87/cv. 4 (do sešitu nebo na papír)
 4. Uč. str. 105/cv. 1 dole (do sešitu nebo na papír)

-------------------- nebo:

 1. PRACOVNÍ LISTsamostatná příloha

 

Domácí příprava – literární výchova:

      Čítanka str. 183 – 186: Jana Knitlová – Krakonoš a lyžníci

 • přečti si ukázku v čítance
 • zapiš jméno autorky a název knížky do sešitu
 • odpověz na tyto otázky:
 1. Pan učitel se domnívá, že lesní praktikant přinesl do školy dříví (na topení), ale to se mýlí. Co ve skutečnosti přinesl praktikant ukázat učiteli a za jakým účelem?
 2. Ve které krkonošské obci (jak se jmenuje) se příběh odehrává?
 3. Ochotníci (= neprofesionální divadelníci) z této obce nacvičují v hostinci pana Trompetra pod režijním vedením truhlářského mistra Vichra, divadelní hru. Jak se tato divadelní hra jmenuje, kdo ji napsal a kdy přesně ji chtějí uvést?
 4. Který nabízený nápoj kritizuje v hostinci pana Trompetra vrchní financ (co mu nechutná)?
 5. Co je zvláštního na tajemném pašerákovi, který dělá financům těžkou hlavu? Popiš.

Dobrovolný úkol: Odpověď na otázku – čítanka str. 183 - lišta