2.B

Přehled učiva pro domácí přípravu na období 8. – 12. června 2020

                                                  třída: 2. B

Domácí příprava je určena pouze pro děti, které se neúčastní výuky ve škole.

  

Český jazyk - str. 100 cv. 1 – párové souhlásky V – F. Přečíst a využít opět k opakování předchozího učiva - ústně procvičovat psaní ů a ú, y a ý po tvrdých souhláskách, i a í po měkkých souhláskách, slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, (všechno odůvodňovat), ve slovech určovat počet slabik (vytleskávat – pozor na předložky v, s, z, k – jsou to slova neslabičná), dále u podstatných jmen rozlišovat osobu, zvíře, věc a zda ukazujeme ten, ta, to, dále hledat slovesa (stačí na fólii), dále vyhledat vlastní jména, odůvodňovat párové souhlásky podle předchozího návodu (využívat pomocná slova): slyšíme f, ale píšeme v, protože…, ale může být: slyšíme f a píšeme také f, protože… (viz. minulá příprava)

Cv. 2 – doplnit na fólii s odůvodňováním, pak napsat do sešitu, párové souhlásky opět barevně kroužkovat (se slovy možno tvořit ústně krátké věty).

Cv. 3 – trénovat jako diktát (nejprve příprava s odůvodněním, po kontrole oprava)

Opakování učiva o podstatných jménech – str. 120

 

Str. 101 cv. 1 - párové souhlásky Z - S (pracovat stejným způsobem)

Cv. 2 – doplnit na fólii s odůvodňováním, pak napsat do sešitu, párové souhlásky opět barevně kroužkovat (se slovy možno tvořit ústně krátké věty).

Cv. 3 – trénovat jako diktát (nejprve příprava s odůvodněním, po kontrole oprava)

Opakování učiva o slovesech – str. 121

 

 

Písanka – str. 27

 

Čítanka str. 125 - 129

Matematika -  opakovat řadu násobků 2, 3, 4, 5 zpaměti (vzestupně i sestupně), procvičovat násobení a dělení 2, 3, 4 a násobení 5

Dělení 5 – PS 7 str. 6 (cv. 6 opsat a vypočítat do sešitu), str. 7 (cv. 2 opsat a vypočítat do sešitu), cv. 4 a 5 (slovní úlohy – výpočet a odpověď do sešitu), cv. 8 (písemné sčítání a odčítání s přechodem přes desítku) – NEDĚLAT!

 

GEOMETRIE str. 5 – POLOPŘÍMKA – NEDĚLAT!

.

Opakovat pojmy činitel, činitel, součin, dělenec, dělitel, podíl.

Opakovat sčítání a odčítání do 20 a do 100 bez přechodu i s přechodem desítky (do 20 trénovat formou pětiminutovek – psát jen výsledky, příklady diktovat).

 

Prvouka – str. 60, 61 – přečíst text dole, prohlédnout si obrázky a zapsat do sešitu (nadpis barevně):

 

U VODY A VE VODĚ

Vodní plochy – rybníky, řeky, potoky, jezera

 

VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ

vypsat 10 živočichů podle obrázku a namalovat 3 z nich

 

VODNÍ ROSTLINY

rákos, orobinec, leknín, stulík žlutý

(namalovat obrázky)