Vlastivěda

Vlastivěda pro 4.b od 15.6.- 26.6.

V letošním šk. roce se velmi informativně seznámíme s panovnicí Marií Terezií a jejím synem Josefem II.

V pátém ročníku na to navážeme.

Přečti si v učebnici na s. 95 – 97 o této osvícenské panovnici. Poté zapiš do sešitu na vlastivědu:

Marie Terezie
- první žena v habsburské monarchii  vládneod r. 1740
- zavedla povinnou školní docházku – pro děti 6 – 12 let / vyučování v mateřském jazyce/, budovala a zmodernizovala armádu, vydala nový robotní řád, soupis obyvatel – nové daně, nebyla císařovna – manžel císař

Josef II. (1780 – 1790)
- zrušil nevolnictví
- povolil i jiná náboženství
- rušení klášterů
- úřední jazyk němčina

Na závěr si prolistuj učebnici a sešit - osvěž si paměť a vědomosti získané v tomto pololetí.