Dějepis

Dějepisná příprava XIII. – na týden od 15. 6. do 26. 6.

ŘEŠENÍ MINULÝCH POZNÁMEK

České země za třicetileté války

            Po bitvě na Bílé hoře nařídil nový císař Ferdinand II. Habsburský potrestat účastníky stavovského odboje tak tvrdě, aby se již nikdy neodvážili povstat. R. 1621 bylo na Staroměstském náměstí popraveno 27 českých pánů. Roku 1627 vydal císař Obnovené zřízení zemské. Stálo v něm, že Habsburkové mají dědičné právo na český trůn, ve státních úřadech je němčina zrovnoprávněna s češtinou, jediným povoleným náboženstvím bylo katolické náboženství. Moc stavů /královských měst a šlechty/ byla velmi omezena. Kdo ze šlechticů nebo měšťanů odmítl přestoupit na katolickou víru, musel opustit zemi. Velké množství lidí především z řad šlechty odešlo do emigrace. Odešel i učenec a biskup Jednoty bratrské Jan Ámos Komenský. Z vítězství Habsburků těžila domácí katolická prohabsburská šlechta i královi velitelé a dvořané cizího původu. Král jim přiděloval panství po české šlechtě, která odešla ze země.

 

J. A. Komenského si zkontrolujete sami podle učebnice.

 

NOVÁ PRÁCE

OPAKOVÁNÍ

Připrav si pečlivě do sešitu, v září se ti to bude hodit. Nikdo nebude vyhazovat sešity na dějepis ze 7. ročníku. Jejich ztráta přes prázdniny nikoho neomlouvá!!!

Školy, umění, kultura v době gotické

Nejvyšší vzdělání poskytovaly………………….. Nejstarší vznikaly v I……….. /Bologna/, F……………./Sorbona v Paříži/ a v A……………. /Oxford a Cambridge/. Sochy byly tesány z k…………………….. nebo vyřezávány ze d…………….. a byly polychromované = zdobené b………………….. a zlatem. Zvláštní sousoší: MADONA = P. M…………….. s J…………….. v náručí a PIETA – P. M………………. drží v náručí mrtvého J…………… K………………., kterého sundali z k…………………. V Čechách malovali tři evropsky významní malíři. V jižních Čechách Mistr v……………………. oltáře a Mistr t………………………….. oltáře. Nemalovali sami, ale se svými žáky. Jménem známe pouze dvorního malíře Karla IV. Mistra…………………….. Základní knihou pro středověk byla b………………. Velmi oblíbené byly l……………….. ze života svatých. K rytířské kultuře patřily i písně skládané na počest…………………………... Ty zpívali potulní pěvci t………………………., v německých zemích se jim říkalo m……………………. Doprovázeli je hrou na…………………...     

 

Gotická architektura prověrka /u podtržených spojení škrtni špatnou možnost/

Vzniká ve ………………... Novinkou je spojení l………………….. o……………….. s k…………………. k……………… . Gotické stavby byly vysoké a štíhlé/nižší s mohutnými zdmi. Okna byla vysoká, štíhlá, s barevnými sklíčky/malá, úzká, vyplněná měchuřinou. Nejkrásnějšími a nejdokonalejšími gotickými stavbami byly …………………………. Ozdobná věžička, která zakončuje pilíř, se nazývá ……………., hrany jsou posázeny ……………, na vrcholu je ……………

Vodu z chrámu odváděl …………………..  Chrám sv. ………………. na Pražském hradě stavěli architekti …………………………… a ………………………………………..

 

Mistr Jan Hus – počátek husitské revoluce

1.Byl Mistr Jan Hus jediným zastáncem Viklefových myšlenek na pražské univerzitě?

…………………………………………………………

2. V jaké budově se stal roku 1402 Mistr Jan Hus správcem a kazatelem?.......................

3. Uveď datum upálení Mistra Jana Husa……………………………………..

4. Kdo zaslal do Kostnice protestní list proti upálení Mistra Jana Husa?..................................

………………………………………………………………………………

5. Jaká událost měla nastat po konci světa?...............................................................................

6. Čím se lišili husité od katolíků?

7. Kdo vedl husity při 1. pražské defenestraci?.........................................................................

8. Roku 1419 zemřel český král. Uveď jeho jméno:………………………………………………………………..

9.Čím se lišil Mistr Jan Hus od ostatních zastánců reformy církve /co uměl navíc?/………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………

10. Ve kterém městě se konal církevní sněm, na který byl Mistr Jan Hus pozván?................

11. Co se stalo s Husovým popelem?................................................................................

12. Z jakého ekonomického důvodu se k husitství hlásila šlechta?........................................

………………………………………………………………………………………………………………………………..

13. Proč se Husovi stoupenci scházeli na kopcích?.................................................................

14. Čím se husité lišili od katolíků?...........................................................................................

15. Uveď měsíc a rok 1. pražské defenestrace……………………………………………………

16. Jak říkáme v historii období po 1. pražské defenestraci?.......................................................

 

 

Od Jiřího z Poděbrad k moskevskému státu

1.Seřaď chronologicky panovníky, přiřaď století: Matyáš, Jiří z Poděbrad, Maxmilián Habsburský, Rudolf II., Ferdinand I. Habsburský, Ferdinand II. Habsburský, Ludvík Jagellonský, Vladislav Jagellonský

2. Doplň jméno: vynálezce knihtisku, autor obrazu Mona Lisa, autor fresky Posledního soudu v Sixtinské kapli ve Vatikánu, autor obrazu Sixtinská madona

3. Co je to reformace

4. Co mají společného evangelíci, luteráni, anglikánská církev, kalvinisté, hugenoti?

5. Doplň jména: a/ doplul k mysu Dobré naděje, b/ obeplul Afriku,     c/ doplul do Ameriky jako první

6. Uveď prarodiče Karla V. Habsburského, jsou to zakladatelé Španělska

7. Co se přihodilo o bartolomějské noci? Uveď dobu, stát, město, podstatu události

8. Který muž stál u založení novodobého Nizozemí?

9. Kdo vládl v Anglii v době vrcholu renesance? Uveď jméno dramatika té doby

10. Čemu a kde říkáme samoděržaví?

Reformace – třicetiletá válka

1. Co je protireformace /definice/

2. Uveď název církevního řádu, který měl za úkol boj proti reformaci, jejího zakladatele

3. Který učenec dokázal, že Země obíhá kolem Slunce? Odkud byl?

4. Který italský učenec musel své názory odvolat před církevním soudem?

5. Který učenec byl za své názory o vesmíru upálen roku 1600?

6. Kde žila většina lidí v 16. st., ve městě, nebo na venkově?

7. Jakým způsobem se do podnikání aktivně zapojuje v 16. st. šlechta?

8. Jaký typ zemědělského podnikání vykazoval největší výnosy na rožmberském velkostatku?

9. Uveď nejslavnějšího rožmberského rybníkáře

10. Popiš 2. pražskou defenestraci, kdy k ní došlo, jakou dějinnou událost zahájila

11. Proti komu válčili čeští evangeličtí stavové? Koho sesadili z trůnu?

12. Jaké ujednání ukončilo třicetiletou válku? V kterém roce?

13. Odkdy dokdy trvala třicetiletá válka? Odkdy dokdy trvala její část zvaná česká válka?