2.B

Přehled učiva pro domácí přípravu na období 11. – 15. května 2020

                                                  třída: 2. B

Tento týden je určený hlavně k opakování a procvičování probraného učiva. Také je možno vrátit se k tomu, co se nestihlo v předchozích týdnech.

Český jazykopakování – str. 83 cv. 1 přečíst a vyhledat vlastní jména (možno psát a trénovat psaní velkých písmen), opět ústně procvičovat psaní ů, ú, y a ý po tvrdých souhláskách, i a í po měkkých souhláskách, slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, (všechno odůvodňovat), ve slovech určovat počet slabik (vytleskávat – pozor na předložky v, s, z, k – jsou to slova neslabičná), dále u podstatných jmen rozlišovat osobu, zvíře, věc a zda ukazujeme ten, ta, to, dále hledat slovesa (stačí na fólii). Stejně pracovat i se cv. 5 str. 83 (možno pak doplňovat na fólii nebo část cvičení napsat) a se cv. 4 str. 83 – pak trénovat jako diktát (po odůvodnění doporučuji nejprve přepsat, připomenout si počet vět a velká písmena), pak diktovat a po kontrole napsat opravu. Možno trénovat opakovaně – případně to bude diktát, který budou psát děti ve škole na známku. Totéž platí i o diktátu str. 71 cv. 4. K procvičování tvrdých a měkkých slabik, ú, ů, slabik dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě možno opět využít cvičení na str. 109 – 115 (do cv. 32) - na fólii a ústně odůvodňovat. Doporučuji využívat i procvičování na skolakov.eu.

Str. 70, 71 – opakování rozdělení hlásek (přečíst růžové rámečky a umět vyjmenovat), nové – naučit se obojetné souhlásky (str. 70 nahoře) a ve cv. 2 je vyhledávat a kroužkovat na fólii. Neodůvodňovat zatím i, í a y, ý (učivo o vyjmenovaných slovech až ve třetí třídě). Možno dále hledat rýmy.

Slabikotvorné r, l – pouze doplňkové učivo (není povinné) – str. 70 (modrý rámeček) a str. 71 cv. 1

Písanka – str. 21, 22 – u článku Můj kamarád Ondřej nepsat nadpis a při psaní vět využít nápovědy slov podobného nebo opačného významu: vysoký a štíhlý, malé a hnědé nebo zelené, široká, černou, vlnité nebo kudrnaté.

Čítanka str. 110 – 113 (v básni „Jak se maluje domeček“ hledat rýmy), dále pokračovat v četbě vlastní knihy a stále zůstává jedna ze zadaných básní zpaměti (možno obě).

Matematika -  opakovat řadu násobků 2, 3 a 4 zpaměti (vzestupně i sestupně), procvičovat násobení a dělení 2, 3, 4 – PS do str. 30 (cv. 4, 5 opsat a vypočítat do sešitu). Doporučuji využít i skolakov.eu.

Opakovat pojmy činitel, činitel, součin, dělenec, dělitel, podíl.

Opakovat sčítání a odčítání do 20 a do 100 bez přechodu i s přechodem desítky (do 20 trénovat formou pětiminutovek – psát jen výsledky, příklady diktovat).

Na opakování a procvičování učiva matematiky i geometrie je možno využít https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-5-dil-aktualizovane-vydani/.   

Prvouka – str. 56, 57  - prohlédnout obrázky a zapsat do sešitu:

LESNÍ PLODY

LESNÍ BYLINY

 LESNÍ BYLINY JEDOVATÉ

HOUBY JEDLÉ

HOUBY JEDOVATÉ

Ke každému nadpisu napsat názvy a namalovat obrázky podle učebnice str. 56, 57 (kde je jich víc, stačí 4).

Umět pro případný test ve škole:

hodiny (čtvrt, půl, třičtvrtě, celá) 

měsíce popořadě (i označení číslem)

vyjmenovat jarní, letní, podzimní a zimní měsíce

vyjmenovat 3 jarní květiny

vyjmenovat 3 stěhovavé (tažné) a 3 stálé ptáky

vyjmenovat 3 celé zvířecí rodiny (samec, samice, mládě) hospodářských zvířat

vyjmenovat 3 jehličnaté a 3 listnaté stromy

vyjmenovat 3 lesní plody a 3 lesní byliny (i jedovaté)

vyjmenovat 3 jedlé a 3 jedovaté houby

 

 

Ve škole budu opět v pátek 15. května v době od 8 do 11 hodin.

                                                                                 Ivana Táchová