1.skupina

Angličtina 7.A 11. -15. 5.

 

Tento týden se dáme do nové gramatiky a to do minulého času. Umíme minulý čas od slovesa BE (WAS, WERE) viz učebnice str.116 a od slovesa HAVE (HAD).

Tento týden se podíváme na další slovesa. Dělíme je na pravidelná a nepravidelná. Začneme těmi pravidelnými.
 

Minulý čas prostý (Past simple) vyjadřuje děj, který se stal a skončil v určité době v minulosti.

Ve větách s minulým časem prostým se obvykle vyskytují následující příslovečná určení času:

yesterday

včera

yesterday morning/evening

včera ráno/večer

the day before yesterday

předevčírem

on Sunday

v neděli

two days/months/years ago

přede dvěma dny/měsíci/roky

last week/month/year

minulý týden/měsíc/rok

in 2011

v roce 2011

 

Pravidelná slovesa mají ve všech osobách jednotného i množného čísla v minulém čase prostém stejný tvar. Tvoříme je přidáním koncovky -ed . I zde však platí několik pravidel:

Končí-li sloveso na samohlásku nebo znělou souhlásku (vyslovuje se), přidáme koncovku -ed:
play     →        played
turn     →        turned
start    →        started
 

Last summer I played volleyball every day.

Minulé léto jsem hrál volejbal každý den.

He started to learn English last month.

Anglicky se začal učit minulý měsíc.


Končí-li sloveso -e, přidáme k němu pouze koncovku -d:

live → lived
love → loved
dance → danced
 


Pokud však sloveso končí na -y po souhlásce, mění se na -i- a připojí se koncovka -ed:
study → studied
cry → cried
carry → carried

Objevují se i případy, kdy poslední tři písmena jednoslabičného slovesa jsou v pořadí souhláska-samohláska-souhláska (b-a-b) a minulý tvar takového slova se pak vytvoří zdvojením koncové souhlásky a připojením koncovky -ed :

shop → shopped
plan → planned
stop → stopped

 

 

Učebnice str. 118 - článek o Jane Goodall.

 • Zapiš si nová slovíčka:
  • Ambition               /embišn/          ambice, cíle
  • Company              /kompany/       společnost, firma
  • Save                     /seiv/               ušetřit
  • Chimpanzee         /šimpanzi:/      šimpanz
  • Distance               /distans/          vzdálenost
  • Binoculars            /bailokjulə/      dalekohled
  • Accept                  /əksept/          akceptovat, přijmout
  • Habit                     /hebit/              zvyk
  • Forest                   /forest/             les
  • Jungle                  /džangl/           džungle
  • Zoology                /zu:olodži/       zoologie
  • Zoo                       /zu:/                 zoo

 

 • Přečti si článek o Jane Goodal
 • Vypiš do sešitu všechna slovesa v minulém čase: Love – loved
 • Cv. 2c: seřaď věty a zapiš do sešitu pouze 1b, 2…. Atd
 • Cv.4: přepiš do sešitu celé věty
 • Cv.5: přečti si básničku a přelož ji do sešitu
   

           

Kdo má možnost, pošlete mi, prosím, okopírovaný sešit na mail jitka.fikejsova@zsvelesin.cz