Manuál k organizaci vdělávání žáků 1. stupně

07.05.2020 11:09

Vážení rodiče,

MŠMT zveřejnilo 2. 5. 2020 dlouho očekávaný soubor hygienických a bezpečnostních pokynů k organizaci vzdělávání do konce školního roku 2019/2020. Pokud máte zájem, aby Vaše dítě navštěvovalo školu, je třeba oznámit tuto skutečnost škole, a to do 18. 5. 2020 prostřednictvím Školy OnLine zprávou třídnímu učiteli. Vaše rozhodnutí by mělo vycházet ze zvážení specifických podmínek, za nichž bude vzdělávání žáků 1. až 5. ročníků probíhat:

 • Podmínkou přijetí žáka ke vzdělávání je doručení v den nástupu dítěte do školy „ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ“, jehož formulář je umístěn zde.
  •  V něm rodič prohlašuje, že se u výše uvedeného žáka neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
  • Rodič prohlašuje, že byl seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, aby zvážil tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách.
  • Osoby s rizikovými faktory Ministerstvo zdravotnictví stanovilo takto:
   • Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
   • Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
   • Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
   • Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.
   • Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
   • Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
   • Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
   • Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
   • Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti.
 • Skupiny žáků 1. stupně
  • Základní školy zajišťují vzdělávací aktivity dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví pro žáky 1. až 5. ročníku.
  • Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny i žáky různých tříd a ročníků. Pokud je to možné, je vhodné vytvořit skupiny ze žáků jedné třídy nebo jednoho ročníku.
  • Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi.
  • Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole
   do 30. 6. 2020.
  • O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy, při vytváření skupin bude spolupracovat s třídními učiteli, ale z organizačních a bezpečnostních důvodů nemohou být žáci přeřazováni z různých důvodů v rámci skupin. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.
  • Pedagogičtí zaměstnanci přidělení ke skupině by se neměli měnit.
  • Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den.
  • Je zcela v kompetenci ředitele školy rozhodnout o tom, jaké vzdělávací a zájmové aktivity a v jakém rozsahu budou realizovány. Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední a odpolední část. Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Obsah vzdělávání dopolední části vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školy. Jedná se především o hlavní vzdělávací obsah, který je žákům zadáván i formou vzdělávání na dálku. Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků – tradiční aktivity školní družiny. Obsah vzdělávání odpolední části přiměřeně vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny.
  • Vzdělávací aktivity zajišťují pedagogičtí pracovníci. V dopolední části mohou vzdělávací a výchovnou činnost ve skupině zajistit i vychovatelé nebo asistenti pedagoga. Odpolední výchovnou a vzdělávací činnost zajišťují přednostně vychovatelé.
  • Ranní družina není poskytována.

 

 

 • V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.
 • Smyslem vzdělávacích aktivit v této době není primárně sběr podkladů pro hodnocení na vysvědčení.
 • Výuka tělesné výchovy v běžné podobě, včetně plavání, není možná.
 • Zařazení pohybových chvilek na protažení a relaxaci je doporučené, stejně jako pobyt ve venkovním prostředí na pozemku školy. Aktivity mimo areál školy nejsou možné.
 • Začátek a konec vzdělávacích aktivit během dne stanoví ředitel školy. Začátek se stanoví obvykle na dobu, kdy za běžných podmínek začíná dopolední vyučování. Konec aktivit stanoví ředitel školy s přihlédnutím k personálním možnostem, pokud je to možné minimálně do 16 hodin (to nevylučuje vyzvednutí dítěte v dřívějších odpoledních hodinách).
 • Pohyb žáků v základní škole se řídí těmito principy:
  • Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:
   • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
   • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
  • Příchod ke škole a pohyb před školou organizuje škola podle těchto principů:
   • Minimalizovat velké shromažďování osob před školou; škola je povinna zajistit organizaci pohybu osob před školou.
   • Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
   • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
   • Organizovat shromáždění žáků ve skupinách tak, jak budou následně společně ve třídách.
   • Pokud je to nutné, rozvrhnout časy příchodu žáků tak, aby v jeden čas k budově školy dorazilo současně méně lidí (např. nástup jednotlivých ročníků nebo tříd v časovém odstupu různými vchody).
   • Pokud není možné organizovat shromáždění do skupin před budovou školy, je nezbytné zajistit průběžný příchod žáků a jejich plynulý přesun do tříd.
   • Škola stanoví zároveň přiměřená pravidla odpovídající režimu odchodu žáků ze školy tak, aby nedocházelo k nadměrnému shromažďování osob před budovou školy.
  • Vstup do budovy školy nebo školského zařízení
   • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
   • Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.
   • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
   • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
   • Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
   • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
   • Škola organizuje provoz v šatnách, případně místech určených k odložení svrchního oděvu a přezutí tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin.
  • V budově školy
   • Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor je nutné organizovat tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.
   • Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).
   • Ve společných a venkovních prostorách se mohou v lichých/sudých přestávkách střídat například třídy lichých/sudých ročníků. Pokud je to možné, doporučuje se trávit přestávky venku.
   • Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.
   • Toalety musí být vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
   • Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně.
   • Škola zajistí ve spolupráci se zřizovatelem dostatečné množství dezinfekce.
   • Nádoba na dezinfekci s dávkovačem a jednorázové papírové ubrousky pro bezpečné osušení rukou umístěny před vstupem do školní jídelny (nejsou-li umyvadla), do místnosti určené pro izolaci osoby s podezřením na nákazu COVID 19 a před vstupem na další pracoviště určené pro praktické vyučování, do laboratoří apod.
   • Dezinfekční prostředky na ruce jsou přidělovány do tříd.
   • Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).
  • Ve třídě
   • Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
   • Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků.
   • Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.
   • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
   • Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
   • Je nutné zajistit takové rozmístění lavic ve třídě, které umožní dodržet stanovený odstup mezi žáky – 2 metry (nejméně 1,5 metru).
   • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
 • Stravování žáků ve školní jídelně bude dle zájmu žáků zajištěno při dodržení přísných hygienických podmínek.
  • Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.
  • V jídelně se při výdeji jídla nesmí potkávat žáci z různých skupin žáků. Při stravování jsou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě. A dále je nutné zajistit rozestupy mezi jednotlivými skupinami.
  • Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.
  • Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce
 • Při podezření na možné příznaky COVID-19
  • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
  • Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka.

Pokud souhlasíte s výše uvedenými podmínkami vzdělávání, sdělte prosím třídním učitelům obratem prostřednictvím Školy OnLine tuto informaci:

Souhlasím, aby se můj syn/dcera: (Uveďte jméno a příjmení.) účastnil vzdělávání dle uvedených podmínek.

Syn/dcera bude/nebude navštěvovat školní družinu.

Syn/dcera bude/nebude odebírat obědy ze školní jídelny.

S konkrétní organizací vzdělávání (zařazení do skupin, rozvrh hodin, rozvrh příchodů do školy aj.) budete seznámeni poté, co škola obdrží zpětnou vazbu od rodičů.

S pozdravem Mgr. Luděk Kopřiva, ředitel školy