Manuál k organizaci vzdělávání žáků 9. ročníků

04.05.2020 10:26

Vážení rodiče,

MŠMT zveřejnilo 2. 5. 2020 dlouho očekávaný soubor hygienických a bezpečnostních pokynů k organizaci vzdělávání pro žáky 9. ročníků, kterým je umožněna osobní přítomnost ve škole za účelem přípravy na přijímací zkoušky na SŠ.  Pokud máte zájem, aby Vaše dítě navštěvovalo školu, je třeba co nejdříve, nejpozději do středy 6. 5., oznámit tuto skutečnost škole. Vaše rozhodnutí by mělo vycházet ze zvážení specifických podmínek, za nichž bude vzdělávání žáků 9. ročníků probíhat:

 • Podmínkou přijetí žáka ke vzdělávání je doručení „ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ“, jehož formulář je umístěn zde.
  •  V něm rodič prohlašuje, že se u výše uvedeného žáka neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
  • Rodič prohlašuje, že byl seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, aby zvážil tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách.
  • Osoby s rizikovými faktory Ministerstvo zdravotnictví stanovilo takto:
   • Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
   • Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
   • Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
   • Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.
   • Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ).
   • Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
   • Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
   • Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
   • Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti.
   • Maximální počet žáků ve skupině je 15.
   • Vždy musí být dodrženy rozestupy mezi lavicemi podle předem daných schémat.
   • Složení skupin je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy.
   • Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020.
   • Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků, pokud je to nezbytné ve vztahu k přípravě na přijímací zkoušky.
   • Obsahem je učivo především z předmětů přijímací zkoušky, cílem je příprava na přijímací zkoušku.
   • Časový rozsah a organizaci stanoví ředitel školy podle množství uchazečů a organizačních podmínek školy. Předpokládáme, že se bude jednat o dopolední výuku v dvouhodinových blocích (ČJ, M).
   • Při cestě do školy a ze školy a při pobytu ve škole se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:
    • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
    • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
    • Škola organizuje provoz v šatnách, případně místech určených k odložení svrchního oděvu a přezutí tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin.
    • Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
    • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
    • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
    • Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
    • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
    • Stravování žáků ve školní jídelně bude případně dle zájmu žáků zajištěno při dodržení přísných hygienických podmínek.
    • Při podezření na možné příznaky COVID-19
     • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
     • Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka.

Pokud souhlasíte s výše uvedenými podmínkami vzdělávání, sdělte prosím třídním učitelům obratem prostřednictvím Školy OnLine tuto informaci:

Souhlasím, aby se můj syn/dcera: (Uveďte jméno a příjmení.) účastnil vzdělávání dle uvedených podmínek.

S pozdravem Mgr. Luděk Kopřiva, ředitel školy