4.B

Přehled učiva pro domácí přípravu na období 11. - 20. března 2020

třída: 4. B

 

PŘEHLED UČIVA PRO 4.B od 11.3. – 22.3

Český jazyk

Děti dostaly pracovní listy na procvičování  vyjmenovaných slov, vzorů podstatných jmen pro rod střední . Průběžně vypracují – pravidelně každý den! Vše vypracují do školního sešitu!!!

Pokračujeme v rodech – začneme rod ženský – vzor ŽENA – postupujeme stejně jako u rodu středního.  – určíme rod / musíme si slovo říct v č.j. to/okno/, ta/lavice/, ten/stůl/.

                      Řekneme 1. a 2. Pádv čísle jednotném- př. pila  bez pilyjako žena bez ženy.

uč s.  79/ přečíst článekpak cv. 2 podle zadání: vypsat 4 podstatná jména a určit u nich pád, číslo, rod,
Vyhledat 2 přídavná jména a k nim utvořit protikladná slova př. hezký – ošklivý,..
Vyhledat zájmeno – osobní, ukazovací a přivlastňovací
Vypsat číslovku určitou a neurčitou
Pracujeme s textem a vše vyhledáváme – vypracujeme do ŠKOLNÍHO SEŠITU

VZOR ŽENA
s. 80 – přečíst text a vypsat všechna zvýrazněná slova – a určit u nich mluvnické kategorie
př. řeky – 2.p., č.j., r. žen.

Přepsat skloňování vzor ŽENA a zvýraznit koncovky – stejně jako u rodu středního

Pod to zapsat: !žena – bez ženy , je to tvrdý vzor proto píšeme y .
POZOR! V 7.p., č.mn., - koncovka ami – píšeme – i.

Uč. s. 81 /cv.3 uvedená slova dát do správných tvarů: př.

1.p., č.mn.                                                       4.p., č.mn.                                        7.p., č.mn

Lípy                                                                  lípy                                                   lípami

 

Uč. s. 82/ cv.7 – podle zadání: do ŠS

Stužka – bez stužek, tlapka – bez tlapek,…

Uč. s. 82/cv.8 – cvičení poze přepíšeme ve správném tvaru:

Př. záhony s květinami, …..
uč. s 82/cv.10 – přepsat do školního sešitu

 

Do ŠS přepsat a číslicí napsat slovní druhy:, napsat jestli je to věta jednoduchá, souvětí, z kolika vět se skládá.

Všichni máme studijní prázdniny, ale není to úplně skvělé, protože musíme dělat hodně úkolů.

 

Matematika

Veškeré písemné úkoly budeme psát do sešitu na domácí úkoly nebo do pracovních listů. Vše mají děti u sebe- bylo rozdáno.

11. 3.- 13. 3.

1. Učebnice- cv. 5/22 str.- písemně- dokončit + zkoušky; POZOR- ZKOUŠKY SE POČÍTAJÍ!!!

2. Pracovní list (PL)- násobení zpaměti- 1. (první) sloupec- začíná příkladem: 30.300

3. PL- levá strana- písemné odčítání- dokončit- začíná příkladem:           483

                                                                                                                              -  103

16. 3.- 20. 3.

1. Učebnice:            cv. 1, 2, 3/ 23 str.- písemně

                                   cv. 5, 6/ 24 str.- ústně

                                   cv. 7/ 24 str.- písemně

2. Učebnice:            cv. 8, 10, 12/ 24 str.- písemně

3. Učebnice:            cv. 1, 2/ 26 str.- písemně

                                   cv. 8/ 26 str.- písemně bez zkoušek + výsledky vypiš do sloupce a zaokrouhli na 1 000

4. Učebnice:            cv. 13, 11/ 27 str.- písemně

                                   cv. 14/ 27 str.- písemně- první 2 sloupce + zkoušky

5. Učebnice:            str. 28- procvičuj přes fólii

 

Vlastivěda

Zopakovat pravěk – bude test

Zopakovat Sámovu říši a Slovany

Přečíst v uč. stránky74 – 76 pověsti a 77 – 78 Velká Morava
 

Poznámky zašlu

 

Přírodověda

Přečíst  s. 54 – 61 – Ekosystém – Okolí lidských obydlí

 

Poznámky zašlu

 

Angličtina (skupina J. Pilátové)

Unit 2 (učebnice s. 10 – 12); k dosud probrané slovní zásobě (nábytek, předložky) si děti do sešitu Vocabulary vypíší další místnosti v domě:

dining room /dainiⴂ ru:m/  jídelna

hall /ho:l/ = hala, chodba

Četba textu na s. 12, rozhodnutí, zda jsou výroky 1 – 6 pravdivé nebo nepravdivé.

Pracovní sešit s. 11 – cv. 5 a 6; na základě poslechového cvičení, které jsme udělali v hodině, utvoří otázky k odpovědím (cv. 5) a ve cv. 6 napíší věty o broučcích – např. The red bug is on the chair. (kolik vět se jim na ty tři řádky vejde…).

Pracovní sešit s. 12 – 13 /cv. 7, 8 a 9 – splnit podle zadání

Zapsat nová slovíčka z lekce 3:

          Sore throat            /so:r /           bolest v krku

Headache              /hedeik/       bolest hlavy

Stomach ache       /stomak eik/  bolest břicha

I’ve got a cold.    /aiv got e kold/      Jsem nachlazen.

What’s the matter? /wots d metr/         Co se děje?

Don’t eat!              /dont i:t/       Nejez!

 

zbytek lekce 3 přeskočit

Učebnice str. 18 – přepsat do sešitu 5 vět

Prac. Seš: 18 – 19 – vypracovat

 

Zapsat a naučit se nová slovíčka z lekce 4:

Cinema                                   sinema                        kino

Shop                                       šop                              obchod

Bookshop                               bukšop                                    knihkupectví

Clothes shop                          kloutz šop                   obchod s oblečením

Computer shop                       kompju:tₔ šop             obch. s počítači

Swimming pool                      swiming pu:l              bazén

Hotel                                      houtel                         hotel

Supermarket                           suprma:kit                  supermarket

Sports centre                          spo:ts sentₔ                 sportovní centrum

Park                                        pa:k                            park

Square                                    skve: r                        náměstí

Church                                               čr´č                             kostel

River                                      rivr                             řeka

Museum                                 mjuziₔm                      muzeum

Café                                        kefei                           kavárna

Toyshop                                 toišop                         hračkářství

Bank                                       benk                            banka

Statue                                     stetju:                         socha

Castle                                     ka:sl                            hrad

School                                    sku:l                           škola

Town                                      taun                            město

Village                                               vilidž                          vesnice

City                                        sity                             velkoměsto

Street                                      stri:t                            ulice

Next to                                   neks tu                                    vedle

Opposite                                 opozit                         naproti

At                                           et                                u

Past                                        pa:st                            podél

 

Angličtina (skupina J. Fikejsové)

Zapsat nová slovíčka:

            Sore throat                 /so:r /              bolest v krku

Headache                    /hedeik/          bolest hlavy

Stomach ache             /stomak eik/    bolest břicha

I’ve got a cold.           /aiv got e kold/ Jsem nachlazen.

What’s the matter?    /wots d metr/  Co se děje?

Don’t eat!                   /dont i:t/         Nejez!

 

-        Učebnice str 17 – přečíst komiks (zbytek lekce 3 přeskočit)

-        Učebnice str. 18 – přepsat do sešitu 5 vět

-        Prac. Seš: 18 – 19 – vypracovat

Zapsat a naučit se nová slovíčka z lekce 4:

Cinema                                   sinema                        kino

Shop                                       šop                              obchod

Bookshop                               bukšop                                    knihkupectví

Clothes shop                          kloutz šop                   obchod s oblečením

Computer shop                       kompju:tr šop             obch. s počítači

Swimming pool                      swiming pu:l              bazén

Hotel                                      houtl                           hotel

Supermarket                           suprma:kit                  supermarket

Sport centre                           sport sentr                  sportovní centrum

Park                                        pa:k                            park

Square                                    skve: r                        náměstí

Church                                               čr´č                             kostel

River                                      rivr                             řeka

Museum                                 mju:zeum                   muzeum

Cafe                                        kafei                           kavárna

Toyshop                                 toišop                         hračkářství

Bank                                       benk                            banka

Statue                                     stetju:                         socha

Castle                                     ka:sl                            hrad

School                                    sku:l                           škola

Town                                      taun                            město

Village                                               vilidž                          vesnice

City                                        sity                             velkoměsto

Street                                      stri:t                            ulice

Next to                                   neks tu:                       vedle

Opposite                                 opozit                         naproti

At                                           et                                u

Past                                        pa:st                            podél