Čj

PŘEHLED UČIVA:
Český jazyk pro 6. ročník  - 11.3.- 22.3.
Všechna tato cvičení jsou povinná a budou považovaná za probraná.

DÚ: z pracovního listu přepsat cv. 2 do domácího sešitu
ČÍSLOVKY:

Do školního sešitu – přepsat tabulku ze strany 52.
Následující cvičení vypracují do školního sešitu:

s. 52/cv. 1 – vypsat do sešitu- všechny číslovky z textu a určí jejich druh a číslovky určité a neurčité:

př. tři – určitá, základní
s. 52/cv. 2  - vybrat správnou možnost, př. a/ nepatří jediný – je to přídavné jméno tvrdé.
 
V každém řádku je něco špatně.

s. 53/ Přečíst tabulku – PRAVOPIS ČÍSLOVEK – cv. 1 – přepsat  do ŠS
s. 52/cv. 3 a) – f) vypracovat do ŠS – práce s textem, pracuj podle zadání – vypsat číslovky, vypsat zájmena

s. 51/ cv.7 – přepsat správně bez chyb – opět do ŠS

s.54 SKLOŇOVÁNÍ ČÍSLOVEK – pročíst tabulku – číslovky se skloňují podle různých vzorů:
př. JEDEN – ten, …
Vypracujte do sešitu s pomocí tabulky s. 54/cv. 1 – opisujeme celé věty a číslovky slovy.
př. Každé sudé číslo je dělitelné dvěma. V rohu stál malý stolek se třemi nohami.

s.54/cv.2 – pouze vypiš číslovky , urči druh a mluvnické kategorie / ty určujeme podle podstatného jména/ -př. Jednoho /dne/ - určitá, základní, 4.p., č,j, r. m. neživ.

OPAKOVÁNÍ ZÁJMEN a PŘÍDAVNÝCH JMEN:

  1. Urči druh zájmen /zájmena přepiš a napiš k nim druh –př. ten – ukazovací,../
    ten, mně, vás, sám, nějací, vaše, nám, čím?, některých, mě, sobě, ono, našimi, tím, čemu, o kom? Který, kterýsi, který?, nikdo
  2. Utvoř druhý stupeň od přídavných jmen: př. blízký – bližší,….
    blízký , dlouhý, dobrý, hluboký, jednoduchý, jemný, nízký, prudký, rozumný, známý

 

SLOVESA:

Opakujeme – ohebný slovní druh – časujeme, mluvnické kategorie – osoba/1., 2., 3.,/, číslo/č.j., č.mn./, čas/přítomný, minulý, budoucí/, způsob/ oznamovací, rozkazovací, podmiňovací/
POZOR! Čas určujeme pouze u oznamovacího způsobu!
Tvary – určité x neurčité , jednoduché x složené – pročíst v učebnici s. 56

Uč. S. 55/cv. 1b/ - vypracovat do ŠS – u zvýrazněných slov urči mluvnické kategorie :

Př: lyžují - 3.os., č. mn., čas minulý, zp. Oznamovací

 

Uč. s.56/cv.3 a) – pouze vypiš do ŠS tvary neurčité!

Uč. s. 57/ cv. 6 a) – přepsat do sešitu na domácí úkoly

Uč. s. 57/cv. 7 – do ŠS – vyber možnosti, kde je chyba

SLOVNÍ DRUHY  - OPAKOVÁNÍ

Přepiš do ŠS a číslicí napiš slovní druhy: mladý, první, pěkně, sedm, pětka, lípa, jednoduchý, sedmý, dvakrát, topol, pětina, pěst, široký, třináct, tisíc, větší, každý, písmeno, mého, stého

 

 

DOPORUČENÉ

Skvělé procvičování na počítači – psaní mě / mně – pouze doplníte a počítač Vám vše vyhodnotí

 

www.umimecesky.cz

www.mojecestina.cz