Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách

školní rok 2021/2022

 

 Informace k přijímacímu řízení:

 • uchazeči podávají v prvním kole přijímacího řízení do denní formy vzdělávání nejvýše dvě přihlášky ke vzdělávání do prvního ročníku oborů vzdělání středních škol; to se týká i uchazečů podávajících přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou
 • přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podává uchazeč řediteli střední školy, za nezletilého uchazeče podává přihlášku zákonný zástupce
 • informace k přijímacímu řízení (pro 1. kolo) budou zveřejněny pro obory s talentovou zkouškou do 31. 10. 2021, do ostatních oborů do 31. 1. 2022 a to zveřejněním na veřejně přístupném místě ve škole a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup
 • termín podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení je:
  •  pro obory vzdělání s talentovou zkouškou do 30. 11. 2021
  •  pro denní formu vzdělávání ve střední škole do 1. 3. 2022
 • jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace
 • první kolo přijímacího řízení proběhne:
  • do oborů s talentovou zkouškou v pracovních dnech od 2. 1. do 15. 1. 2022
  • do konzervatoří v pracovních dnech od 15. 1. do 31. 1. 2022
  • do denní formy studia takto:
 1. termín: 12. 4. 2022 – pro čtyřleté obory vzdělání

                              19. 4. 2022 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

            2.   termín: 13. 4. 2022 – pro čtyřleté obory vzdělání

                               20. 4. 2022 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

            jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena na tyto dny:

 1. termín: 10. 5. 2022
 2. termín: 11. 5. 2022

tyto termíny se nevztahují na obory vzdělání s výučním listem – zde lze konat školní přijímací zkoušku v období od 22. 4. do 30. 4. 2022

 • pozvánka na přijímací řízení je zasílána uchazečům poštou z jednotlivých škol, v 1.  kole přijímacího řízení nejpozději 14 dnů před termínem konání, v 2. a dalších kolech nejpozději 7 dnů před termínem konání; součástí pozvánky jsou informace o  požadavcích na tyto zkoušky, předpokládaném počtu přijímaných uchazečů a  kritériích přijímacího řízení
 • zveřejnění výsledků přijímacího řízení – ředitel školy v případě oborů vzdělání s maturitní zkouškou ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem a zveřejní seznam přijatých uchazečů, v případě ostatních oborů vzdělání do 2 pracovních dnů po dni konání písemné přijímací zkoušky; zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená – již se nedoručují uchazečům nebo u nezletilých uchazečů jejich zákonným zástupcům; zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů odešle ředitel střední školy rozhodnutí o nepřijetí písemně; pořadí uchazečů se zveřejňuje pod registračním číslem, které je přiděleno uchazeči ve škole nejpozději v den přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky před jejím zahájením
 • odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí
 • zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole; zápisové lístky budou vydány na naší škole a musí být doručeny (doporučeně či osobně) na danou střední školu, kde byl žák přijat, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí; zápisový lístek smí uchazeč uplatnit pouze jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat až na základě odvolání proti nepřijetí ke vzdělávání
 • podávání přihlášek a doručení zápisového lístku je zcela v kompetenci zákonných zástupců => přihlášky potvrzené školou si na dané střední školy odesílají zákonní zástupci sami; je vhodné přiložit kopie osvědčení, diplomů atd., jakýchkoli úspěchů daného žáka, kterých dosáhl