Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách

školní rok 2019/2020

 Informace k přijímacímu řízení:

  • uchazeči podávají v prvním kole přijímacího řízení do denní formy vzdělávání nejvýše dvě přihlášky ke vzdělávání do prvního ročníku oborů vzdělání středních škol; to se týká i uchazečů podávajících přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou
  • přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podává uchazeč řediteli střední školy, za nezletilého uchazeče podává přihlášku zákonný zástupce
  • informace k přijímacímu řízení (pro 1. kolo) budou zveřejněny pro obory s talentovou zkouškou do 31. 10. 2019, do ostatních oborů do 31. 1. 2020 a to zveřejněním na veřejně přístupném místě ve škole a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup
  • termín podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení je:

o    pro obory vzdělání s talentovou zkouškou do 30. 11. 2019

o    pro denní formu vzdělávání ve střední škole do 1. 3. 2020

  • jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace

První kolo přijímacího řízení proběhne:

do oborů s talentovou zkouškou v pracovních dnech od 2. 1. do 15. 1. 2020

do konzervatoří v pracovních dnech od 15. 1. do 31. 1. 2020

do denní formy studia takto:

1. termín:
 14. 4. 2020 – pro čtyřleté obory vzdělání
16. 4. 2020 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

2. termín:
15. 4. 2020 – pro čtyřleté obory vzdělání
17. 4. 2020 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena na tyto dny:

1. termín: 13. 5. 2020

2. termín: 14. 5. 2020

Tyto termíny se nevztahují na obory vzdělání s výučním listem – zde lze konat školní přijímací zkoušku v období od 22. 4. do 30. 4. 2020

  • pozvánka na přijímací řízení je zasílána uchazečům poštou z jednotlivých škol, v 1.  kole přijímacího řízení nejpozději 14 dnů před termínem konání, v 2. a dalších kolech nejpozději 7 dnů před termínem konání; součástí pozvánky jsou informace o  požadavcích na tyto zkoušky, předpokládaném počtu přijímaných uchazečů a  kritériích přijímacího řízení
  • zveřejnění výsledků přijímacího řízení – ředitel školy v případě oborů vzdělání s maturitní zkouškou ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem a zveřejní seznam přijatých uchazečů, v případě ostatních oborů vzdělání do 2 pracovních dnů po dni konání písemné přijímací zkoušky; zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená – již se nedoručují uchazečům nebo u nezletilých uchazečů jejich zákonným zástupcům; zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů odešle ředitel střední školy rozhodnutí o nepřijetí písemně; pořadí uchazečů se zveřejňuje pod registračním číslem, které je přiděleno uchazeči ve škole nejpozději v den přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky před jejím zahájením
  • odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí
  • zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole; zápisové lístky budou vydány na naší škole a musí být doručeny (doporučeně či osobně) na danou střední školu, kde byl žák přijat, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí; zápisový lístek smí uchazeč uplatnit pouze jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat až na základě odvolání proti nepřijetí ke vzdělávání
  • podávání přihlášek a doručení zápisového lístku je zcela v kompetenci zákonných zástupců => přihlášky potvrzené školou si na dané střední školy odesílají zákonní zástupci sami; je vhodné přiložit kopie osvědčení, diplomů atd., jakýchkoli úspěchů daného žáka, kterých dosáhl