Zápis do 1. třídy
pro školní rok 2019/2020

 
 • Na naší škole bude probíhat v úterý 2. dubna a ve středu 3. dubna od 14:00 do 17:00 hodin v hlavní budově školy (3. a 2.patro).
 • K zápisu si rodiče přinesou rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.), rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno. Tyto dokumenty budou sloužit k ověření náležitostí požadovaných správním řádem.
 • V případě žádosti o odklad školní docházky předloží doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko psychologické poradna, SPC)
  a doporučení lékaře.
 • Ve školním roce 2019/2020 budou otevřeny maximálně tři třídy, každá nejvýše s 27 žáky, tzn. celkem 81 žáků. V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy.

Kritéria pro přijetí

 • místo trvalého pobytu

Popis formální části zápisu

V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky

Žádost je možné podat buď písemně, nebo ústně.

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce, uvede zákonný zástupce dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti uvedené v § 37 odst. 2, kterými jsou:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
 • datum narození,
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (v případě cizince místo pobytu žáka),
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní školu),
 • jméno a příjmení zákonného zástupce či jiné oprávněné osoby,
 • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Doplňující informace:

 • telefonní spojení na zákonné zástupce či e-mailovou adresu,
 • údaje o znevýhodnění dítěte či údaje o mimořádném nadání dítěte,
 • údaje o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

Popis případných dalších částí zápisu a popřípadě další údaje

Motivační pohovor po škole: doba trvání cca 20 minut

Cílem je motivovat dítě pro školní docházku. V rámci neformálního rozhovoru pedagog orientačně zjišťuje úroveň jeho dosažených znalostí a dovedností. Materiál Desatero pro rodiče předškolního věku (viz příloha) nabízí zákonným zástupcům v přehledné podobě základní informace o tom, co by jejich dítě mělo zvládnout před vstupem do základní školy. Účelem zápisu není zjistit všechny uvedené dovednosti dítěte, škola si zvolí činnosti dle vlastního výběru. 

Formuláře potřebné k zápisu rodiče obdrží prostřednictví MŠ, v den zápisu ve škole nebo si je mohou stáhnout z následujících odkazů:

Dotazník pro rodiče budoucich prvňáčků
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
Žádost o odklad povinné školní docházky

Pro hladký přechod dětí z předškolno do školního režimu přikládáme pro rodiče několik rad a dopuručení.

   

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku (zdroj MŠMT)

Doporučené weby:
Jdeme do školy